دکتر محمود همایونزاده

خدمات ارائه شده در مطب

در این مطب کلیه درمان ها با توجه به آخرین روش های روز و تحت استریلیزاسیون کامل انجام می شود

قصد اصلی و بیار مهم برای ما در این مرکز درمان بیماران قصد برنده- برنده می باشد و از خداوند می خواهیم که ما را در این راستا هدایت فرماید